ઉત્પાદનો

  • આંશિક હાઇડ્રોલિટીક પોલિએક્રીલામાઇડ એનિયન (PHPA)

    આંશિક હાઇડ્રોલિટીક પોલિએક્રીલામાઇડ એનિયન (PHPA)

    તૃતીય તેલ પુનઃપ્રાપ્તિ માટે ઓઇલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ એજન્ટ માટે આંશિક હાઇડ્રોલિટીક પોલિએક્રિલામાઇડ એનિયન (PHPA) વપરાય છે.તે સારી કામગીરી સાથે ડ્રિલિંગ કાદવ સામગ્રી છે.તેનો ઉપયોગ મોટાભાગે ડ્રિલિંગ, ઔદ્યોગિક ગંદાપાણીના પાણીની સારવાર, અકાર્બનિક કાદવની સારવાર અને કાગળ ઉદ્યોગમાં થાય છે.